Disclaimer voor www.kloosterzorg.nl

Kloosterzorg (Kamer van Koophandel: 52670716 ), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.kloosterzorg.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Kloosterzorg behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.Beperkte aansprakelijkheid
Kloosterzorg spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kloosterzorg.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kloosterzorg nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kloosterzorg.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kloosterzorg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Praktijk Kloosterzorg gebruikt haar klantgegevens alleen voor:
– Het verzetten van afspraken.
– Informatie die voor de klant van belang kan zijn, informatief of financieel.
– Persoonlijk contact.
– Het versturen van facturen.
– Het versturen van uitnodigingen van Praktijk Kloosterzorg.

Praktijk Kloosterzorg gebruikt haar gegevens niet voor:
– Verkoop van persoonsgegevens aan derden.
– Het versturen van spam.

Praktijk Kloosterzorg draagt er zorg voor dat:
– klantgegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard worden.
– klantgegevens, na het laatste contact met de klant, maximaal 1 jaar bewaard en daarna vernietigd worden.
– op verzoek van de klant alle betreffende gegevens jegens deze klant onmiddellijk vernietigd zullen worden.

De eigenaar van Praktijk Kloosterzorg is de enige persoon die deze gegevens kan inzien en gebruiken.
Praktijk Kloosterzorg zal nimmer zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.